Katalog_TNTU_2 (2)

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя

Розглянуто на засіданні                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ
Вченої ради                                                                 Ректор Тернопільського національного
протокол №7                                                              технічного університету
від 30 серпня 2016 р.                                                імені Івана Пулюя

_________________ П. В. Ясній
31 серпня 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду роботодавців
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

Тернопіль
2016

1. Загальні положення
Це Положення розроблено з метою підвищення якості професійної підготовки фахівців шляхом співпраці університету із підприємствами й організаціями – провідними роботодавцями (далі підприємства-партнери, підприємства-роботодавці, роботодавці) шляхом поєднання інтелектуального потенціалу, матеріальних і корпоративних ресурсів партнерів, розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті, на виконання вимог Закону України „Про вищу освіту”.
Рада роботодавців – дорадчий орган, створений для вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та наукової діяльності університету. Рада роботодавців складається з голів Експертних рад роботодавців випускових кафедр.
Експертні ради роботодавців – це дорадчо-консультативні органи, що їх створюють на випускових кафедрах за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями).
2. Функції Ради роботодавців та Експертних рад
2.1. Участь роботодавців у розробці освітніх програм та експертне оцінювання ними навчальних планів підготовки щодо професійних компетентностей та рівня підготовки випускників до професійної діяльності, зокрема через участь у роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти.
2.2. Надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями).
2.3. Спільне з роботодавцями впровадження, організаційна та ресурсна підтримка освітніх програм, а саме:
• організація цільової підготовки фахівців на замовлення роботодавців, у тому числі з формуванням індивідуальних траєкторій підготовки здобувачів вищої освіти для потреб підприємств-партнерів;
• залучення провідних фахівців з досвідом управлінської, інноваційної та наукової роботи підприємств-партнерів до читання лекцій, проведення практичних занять, керівництва виробничими практиками, курсовим і дипломним проектуванням;
• організація захистів кваліфікаційних робіт на базі підприємств-партнерів за тематикою їх діяльності, які мають науково-теоретичну або прикладну значущість для підприємства;
• організація практичної підготовки на базі підприємств-партнерів;
• формування тематики дипломних та курсових проектів (робіт) на замовлення підприємств-партнерів;
• розвиток інфраструктури партнерства (створення на базі підприємств-партнерів філій кафедр, лабораторій тощо).
2.4. Сприяння працевлаштуванню випускників університету (попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем):
− прогнозування потреб ринку праці у фахівцях за спеціальностями (спеціалізаціями);
− організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації та стажувань працівників університету, а на базі університету – фахівців підприємств-роботодавців;
− створення та запровадження ефективних механізмів взаємодії університету із роботодавцями.
3. Принципи формування складу Ради роботодавців та Експертних рад роботодавців
3.1. Раду роботодавців університету формують із голів Експертних рад роботодавців.
3.2. Експертні ради роботодавців формують за пропозиціями випускових кафедр окремо за кожною спеціальністю (спеціалізацією) або у вмотивованих випадках за групою споріднених спеціальностей (спеціалізацій).
3.3. До складу Експертної ради залучають за їх письмовою згодою провідних фахівців відповідних спеціальностей (спеціалізацій) – представників об’єднань роботодавців, установ, організацій, підприємств (далі експерти), керівників (заступників керівників) підприємств, що зацікавлені у фахівцях, яких готують випускові кафедри.
3.4. Експертні ради за окремими спеціальностями (спеціалізаціями) формують з представництвом не менше ніж 5-и організацій, при цьому при формуванні Експертної ради за групою споріднених спеціальностей (спеціалізацій) кожна спеціальність (спеціалізація) повинна бути представлена не менше ніж 3-а експертами з можливістю представництва експертом декількох спеціальностей (спеціалізацій).
3.5. Представники роботодавців у роботі Експертної ради працюють на громадських засадах.
3.6. Персональний склад Ради роботодавців та Експертних рад затверджують наказом ректора за поданням завідувачів випускових кафедр та погодженням із першим проректором, начальником відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню і деканами факультетів.
3.7. До проектів наказів додають відповідні заяви, листи та довідки, які повинні містити інформацію: про найменування установи, де працює член ради; посаду, яку обіймає; науковий ступінь та вчене звання; найменування та рік закінчення ВНЗ; присвоєну кваліфікацію та спеціальність за дипломом; стаж роботи за фахом.
3.8. Голову Ради роботодавців та голів Експертних рад обирають на першому (організаційному) засіданні.
3.9. Секретарем Ради роботодавців, який забезпечує організаційну підтримку її роботи, розпорядженням ректора призначають особу з числа працівників відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню.
3.10. Секретарем Експертної ради, який забезпечує організаційну підтримку її роботи, розпорядженням завідувача випускової кафедри призначають особу з числа науково-педагогічних працівників кафедри.
4. Принципи організації роботи Ради роботодавців та Експертних рад роботодавців
4.1. Рада роботодавців та Експертні ради організовують свою роботу за планом, що його розробляють спільно з випусковими кафедрами та затверджує голова ради.
4.2. Форми роботи (засідання, круглі столи тощо) визначають відповідні ради.
4.3. Експертна рада взаємодіє з робочими проектними групами для розроблення та супроводження освітніх програм, радами з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультетів, відділом якості.
4.4. Експертна рада має право звертатись з поданнями, пропозиціями та рекомендаціями до Ради роботодавців, Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, інших дорадчих органів університету та до посадових осіб.
4.5. Інформаційні матеріали (план роботи, звіти щодо експертизи освітніх програм тощо) про діяльність Ради роботодавців та Експертних рад оприлюднюють на сайтах університету, випускових кафедр або в інший спосіб.
4.6. Університет та випускові кафедри організаційно і технічно забезпечують роботу Ради роботодавців та Експертних рад.
4.7. Загальну координацію діяльності Ради роботодавців здійснює ректор, а Експертних рад – декани факультетів, начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню.

Рада роботодавців
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

Голова Ради роботодавців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – Караванський Олег Іванович, начальник об’єднання ПАТ «Тернопільгаз».

1.1. Експертна рада кафедри технології та обладнання зварювального виробництва:
Голова – Караванський Олег Іванович, начальник об’єднання ПАТ «Тернопільгаз».
Секретар – Барановський Віктор Миколайович, докт.тех.наук, професор.
Члени ради:
Базар Мар’ян Степанович, інженер-технолог ТОВ «СЕ Борднетце-Україна».
Гарасимчук Микола Михайлович, головний зварник, начальник цеху зварювання Рівненської атомної електростанції.
Іванов Сергій Борисович, начальник служби зварювання ВП «Хмельницька АЕС».
Шпилюк Петро Степанович, головний інженер ТОВ «Сахара».
Касперський Андрій Богданович, керівник бюро матеріального забезпечення ТОВ КП «Ватра».
1.2. Експертна рада кафедри харчової біотехнології і хімії:
Голова – Ковальчук Віталій Володимирович, голова правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод».
Секретар – Назарко Ірина Степанівна, канд.пед.наук, доцент.
Члени ради:
Осадчук Роман Зіновійович, директор ПП «Харчовик».
Будь Анатолій Іванович, директор ПП «Агроспецгосп».
Голованчук Галина Ігорівна, виконавчий директор ДП «Дінтер-Україна Скала».
1.3. Експертна рада кафедри транспортних технологій та кафедри автомобілів:
Голова – Гирила Тетяна Богданівна, заступник директора з організаційної роботи ТОВ «Стеллар».
Секретар – Дзюра Володимир Олексійович, канд.тех.наук, доцент.
Члени ради:
Волянський Герман Ізидорович, директор ТОВ «Стеллар».
Бубнова Анастасія Валеріївна, керівник відділу логістики ТОВ «Стеллар».
Николин Ярина Вікторівна, начальник департаменту персоналу ТОВ «Стеллар».
Гурко Ігор Андрійович, приватний підприємець СТО «Гурко І.А.».
Шильман Олександр Леонідович, менеджер транспорту ПАТ «Тернопіль АТП 16127».
Гевко Богдан Романович, начальник відділу аналітики ПАТ «Тернопіль АТП 16127».
1.4. Експертна рада кафедри будівельної механіки:
Голова – Лило Василь Йосипович, генеральний директор ТОВ «Тернопільбуд».
Секретар – Сорочак Андрій Петрович, канд.тех.наук, доцент.
Члени ради:
Лупійчук Сергій Ігорович, генеральний директор ПП «Агата-Буд».
Гащин Віталій Павлович, директор ТОВ «БК «Монолітбуд».
Шевчук Михайло Степанович, голова правління ПАТ «Березовицький комбінат «Будіндустрія».
Василюк Ігор Володимирович, головний інженер ДП «Тернопільський облавтодор».
1.5. Експертна рада кафедри обладнання харчових технологій:
Голова – Корчинський Іван Степанович, перший заступник директора ТзОВ «Тернопільхлібпром» (Хлібозавод №2).
Секретар – Кравець Олег Ігорович, канд.тех.наук, старший викладач.
Члени ради:
Мочалюк Олег Леонідович, директор з виробництва, Компанія «T.B.Fruit».
Циць Андрій Васильович, комерційний директор фермерського господарства «Світ м’яса».
Мамрош Михайло Петрович, головний інженер ТзОВ «Микулинецький Бровар».
1.6. Експертна рада кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин; кафедри технології машинобудування:
Голова – Шніцар Валерій Ярославович, директор ТОВ РМЗ «Обрій».
Секретар – Васильків Василь Васильович, докт.тех.наук, професор.
Члени ради:
Іващук Роман Вікторович, начальник відділу збуту заводу «Склоресурс».
Вовк Ярослав Іванович, заступник генерального директора з НТР ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра».
Вітровий Володимир Йосипович, головний інженер ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра».
Кущак Ігор Володимирович, директор ТОВ «ТеХС».
Штогрин Степан Петрович, начальник інструментального відділу ТОВ «САЮЗ».
Білан Тарас Богданович, директор Тернопільського державного НТП «Промінь».
1.7. Експертна рада кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин:
Голова – Целюк Георгій Якович, заступник голови правління ПАТ «Рівнесільмаш».
Секретар – Олексюк Василь Петрович, канд.тех.наук, доцент.
Члени ради:
Коціра Степан Євгенович, керівник СГ ПП «Нічлава».
Господарський Ярослав Ярославович, провідний спеціаліст ТОВ «Україна».
Оливко Володимир Йосипович, керівник ПП «ТIR-Сервіс Тернопіль».
1.8. Експертна рада кафедри психології у виробничій сфері:
Голова – Кітчак Тетяна Олегівна, психолог Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24, практичний психолог-консультант, арт-терапевт, голова Тернопільської організації «АРТ-ХАТА» в психологічній студії.
Секретар – Періг Ірина Мирославівна, канд.психол.наук, доцент.
Члени ради:
Іванюк Тетяна Михайлівна, психолог Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №16.
Рибачок Тамара Ігорівна, психолог Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №12.
Гордієнко Вікторія Миколаївна, психолог Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24.
Кавецький Віктор Євгенович, канд. психол. наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.
1.9. Експертна рада кафедри промислового маркетингу:
Голова – Озімко Світлана Григорівна, керівник відділу маркетингу Маркетинг-центру «Далі».
Секретар – Семенюк Світлана Богданівна, канд.екон.наук, доцент.
Члени ради:
Маценко Сергій Олексійович, головний менеджер комунікаційних технологій ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра».
Тимошик Михайло Морозенкович, директор ТОВ «Маркетингові технології ПБС».
Голда Юлія Ігорівна, директор Весільної агенції «Бізе».
Муха Олена Вікторівна, керівник відділу маркетингу ПАТ «ТеРА».
1.10. Експертна рада кафедри економіки та фінансів:
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:
Голова – Турський Ігор Володимирович, голова бюджетної комісії, депутат Тернопільської міської ради, приватний підприємець.
Секретар – Винник Тетяна Михайлівна, канд.екон.наук, доцент, заступник декана ФЕМ.
Члени ради:
Яцишин Наталія Зіновіївна, директор АТ СК «ТАС».
Хаєцька Юлія Володимирівна, керівник відділення «Центральне» ПАТ КБ «ПриватБанк».
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
Голова – Демкура Тарас Володимирович, віце-президент з регіонального співробітництва Тернопільського регіонального представництва «ІСС Ukraine».
Секретар – Винник Тетяна Михайлівна, канд.екон.наук, доцент, заступник декана ФЕМ.
Члени ради:
Колос Ольга Степанівна, директор ТОВ «Торговий дім «Інтеграл».
Іваноньків Ольга Олександрівна, виконавчий директор ТОВ «Домобудівник».
Тарнавський Володимир Степанович, економіст з фінансової роботи ПАТ «ТерА».
1.11. Експертна рада кафедри економічної кібернетики:
Голова – Остапченко Олексій Вікторович, менеджер зі збуту ТОВ «Нафтатрейд ресурс».
Секретар – Гац Любов Євгенівна, заступник завідувача кафедри, старший викладач.
Члени ради:
Волошин Мирослав Володимирович, директор ПП «Волошин».
Васильківський Степан Степанович, фізична особа – підприємець.
Удич Валентина Броніславівна, заступник директора з питань маркетингу та продажу послуг зв’язку, продажу інших комерційних послуг Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта».
Берестецький Андрій Дозієвич, заступник директора ТОВ «Тріумф2010».
1.12. Експертна рада кафедри менеджменту у виробничій сфері:
Голова – Зарицька Наталя Остапівна, заступник начальника управління, начальник відділу міжнародних зв’язків та фандрайзингу управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської ОДА.
Секретар – Лібусь Тетяна Іванівна, аспірант.
Члени ради:
Паляниця Віктор Анатолійович, фізична особа – підприємець.
Крижанівський Андрій Ігорович, директор Туристичної агенції «ТаК тревел».
Гарматюк Олег Ігорович, директор ТОВ «Мотор-Центр-Галичина».
Шведа Руслан Юрійович, начальник відділення Тернопільської обласної дирекції АБ «Укргазбанк».
Гнатюк Сергій Анатолійович, директор відділення Тернопільського ПАТ «ВТБ Банк».
1.13. Експертна рада кафедри бухгалтерського обліку та аудиту:
Голова – Стечишин Орест Володимирович, головний бухгалтер БМУ «Промбуд».
Секретар – Кіляр Олександра Романівна, канд.екон.наук, доцент.
Члени ради:
Бабій Сергій Арсенович, перший заступник начальника Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області.
Крегель Мирослав Михайлович, фінансовий директор ТОВ «ПАВАРЕЗІНЕ».
Марущак Петро Орестович, головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС в Тернопільській області.
Шкляр Ганна Богданівна, перший заступник начальника ДФІ у Тернопільській області.
1.14. Експертна рада кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв та кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій:
Голова – Ковальчук Олександр Віталійович, генеральний директор ПАТ «Булат».
Секретар – Федорів Петро Степанович, асистент.
Члени ради:
Дідуник Андрій Любомирович, інженер І категорії відокремленого підрозділу, інформаційно-обчислювального центру державного територіального галузевого об’єднання «Львівська залізниця».
Дрозд Володимир Миколайович, заступник керівника Державного підприємства «Укрспирт».
Мочульський Василь Андрійович, директор ТОВ «Інфотехцентр».
Демчина Богдан Степанович, директор ТОВ “Мікрол”.
1.15. Експертна рада кафедри світлотехніки та електротехніки, кафедри енергозбереження і енергетичного менеджменту, кафедри систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці:
Голова – Добровольський Станіслав Йосипович, заступник генерального директора з управління персоналом ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра».
Секретар – Гетманюк Володимир Іванович, провідний інженер.
Члени ради:
Рогальський Василь Володимирович, начальник служби релейного захисту ВАТ «Тернопільобленерго».
Бойчак Віталій Ярославович, директор ТзОВ «ЛЕП».
Шевченко Тарас Валерійович, директор ТОВ НВП «Теплобак».
1.16. Експертна рада кафедри біотехнічних систем, кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем, кафедри радіотехнічних систем:
Голова – Кордяк Володимир Федорович, начальник відділу розробок ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».
Секретар – Кругльов Володимир Васильович, асистент.
Члени ради:
Пальчик Олександр Степанович, технічний директор ТОВ «Інтеграл».
Рафалюк Олександр Олексійович, директор ТОВ «Тернопільське конструкторське бюро радіозв’язку «Стріла».
Піскун Сергій Олександрович, головний інженер ТОВ «Тернопільське конструкторське бюро радіозв’язку «Стріла».
Свідерський Олександр Павлович, начальник цеху №1 Тернопільської філії Державного концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення «РРТ».
Скалецький Ігор Володимирович, головний інженер ТОВ «Інтелдім».
Галабурда Микола Миколайович, головний інженер ТзОВ «НВП «Інфотехмед».
1.17. Експертна рада кафедри програмної інженерії та кафедри комп’ютерних наук:
Голова – Череватий Олег Павлович, директор ТОВ «Яваре».
Секретар – Небесний Руслан Михайлович, асистент.
Члени ради:
Цебрій Олексій Романович, директор Тернопільського відділення ТОВ «ЕЛЕКС».
Дмитришин Сергій Степанович, директор ТОВ «Кравдін».
Недашковський Федір Сергійович, директор ТОВ «МАГНІС».
Майєр-Хомінська Наталія Богданівна, директор Тернопільської філії ТОВ «ВЕБТЕК».
1.18. Експертна рада кафедри кібербезпеки та кафедри комп’ютерних систем та мереж:
Голова – Гловак Сергій Іванович, виконавчий директор Компанії «Goodahead Ltd».
Секретар – Шингера Наталія Ярославівна, к.т.н., доцент.
Члени ради:
Чуба Андрій Павлович, директор Тернопільської філії ТОВ «Телесвіт» Компанія «Воля».
Пиріг Володимир Володимирович, начальник відділу інформаційних технологій ТОВ «Теркурій-2».
Бурак Дмитро Васильович, директор ТОВ «АРГОКОМ».
Муж Валерій Вікторович, головний спеціаліст-юрисконсульт Управління державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Тернопільській області.