ДОГОВІР про співпрацю

ДОГОВІР

про співпрацю

№________________                                                        «____»___________201__р.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, надалі Університет, в особі ректора університету Яснія Петра Володимировича з однієї сторони, що діє на підставі Статуту, та ______________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи)

___________________________________________________________________________________________________________________________,

надалі Підприємство, в особі________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі _______________________, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1.Відповідно до умов цього Договору Сторони зобов’язуються співпрацювати
в напрямку навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи Університету та взаємного обміну досвідом з метою поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування на виробництві.
1.2.Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовляються спільно діяти з метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем проходження практики студентів та працевлаштування випускників Університету.

2. Напрямки взаємної співпраці

2.1.Надання можливості підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників у відповідних підрозділах сторін.
2.2.Організація стажувань і практики для студентів Університету на Підприємстві.
2.3.Розробка ефективних методів мотивації і стимулювання навчальної діяльності студентів, в тому числі надання стипендії і грантів Підприємства, кращим студентам Університету та спільне проведення конкурсів на їх здобуття.
2.4.Спільна організація наукових і науково-технічних конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів.
2.5.Співпраця у науково-дослідній і конструкторсько-технологічній роботі, сприяння організації спільних науково-дослідних лабораторій та експериментально-виробничих дільниць.
2.6.Спільне, з урахуванням потреб і можливостей Сторін, удосконалення матеріально-технічної бази Університету.
2.7.Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів Сторін.
2.8.Взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних та кваліфікаційних робіт, програм практик та окремих курсів підготовки.
2.9.Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.
2.10.Сторони за цим Договором не уповноважені виступати як юридичні представники одна одної.

3.Зобов’язання Навчального закладу

3.1.Навчальний заклад зобов’язується:
3.1.1.Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за
зв’язок і співпрацю з Підприємством та надання підприємству необхідної інформації, яка не є конфіденційною.
3.1.2.Враховувати пропозиції Підприємства при складанні навчальних планів підготовки фахівців та робочих програм, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів.
3.1.3.На запит Підприємства надавати інформацію про навчальні плани Університету, програми стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною.
3.1.4.Забезпечувати якісне виконання індивідуальних планів для цільової підготовки студентів.
3.1.5.Забезпечувати цільове використання наданого Підприємством для розвитку матеріально-технічної бази Університету устаткування та обладнання, у тому числі необхідних Підприємству фахівців.
3.1.6.На запит Підприємства надавати інформацію, окрім конфіденційної, про студентів.
3.1.7.Забезпечувати керівництво та проведення практики студентів на Підприємстві згідно з взаємно погодженими програмами.
3.1.8.За взаємним погодженням направляти випускника (випускників) на Підприємство і видавати їм направлення на роботу.
3.1.9.Сприяти Підприємству у проведенні, обумовлених цим Договором (чи додатковими угодами), заходів із студентами Університету.
3.1.10.Дотримуватись умов, що ставляться Підприємством до кожного виду співпраці, спільно розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення конкурсів на отримання грантів та стипендій, практик, стажувань та інших видів співпраці.

4.Зобов’язання Підприємства

4.1.Підприємство зобов’язується:
4.1.1.Призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв’язок і співпрацю з Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є конфіденційною.
4.1.2.На запит Університету надавати необхідну інформацію про Підприємство, що не є конфіденційною, у тому числі науково-технічну, навчально-методичну літературу для підготовки кваліфікованих фахівців.
4.1.3.Брати участь у розвитку матеріально-технічної бази Університету, створенні та облаштуванні устаткуванням галузевих інженерно-технічних лабораторій, експериментально-виробничих дільниць тощо.
4.1.4.Надавати Університету матеріально-технічну базу Підприємства для якісної теоретичної та практичної підготовки фахівців.
4.1.5.Забезпечувати керівництво та проведення стажувань і практики студентів на Підприємстві згідно із взаємно узгодженими з Університетом програмами і тематиками.
4.1.6.За взаємним погодженням сприяти працевлаштуванню випускників Університету на Підприємстві згідно з додатком до договору, а також на підставі листів-запитів, гарантійних листів, тристоронніх угод між Університетом, студентом і Підприємством.
4.1.7.Допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи додатковими угодами) заходів із студентами Університету.
4.1.8. Дотримуватись умов, що ставляться Університетом до кожного виду співпраці, спільно розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення конкурсів на отримання грантів та стипендій, практик, стажувань та інших видів співпраці.

5.Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів.

5.1.Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цього Договору в межах взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України.
5.2.Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів з урахуванням прав та інтересів Сторін.

6.Інші умови

6.1.Хід та результати виконання цього договору щорічно розглядаються на спільному засіданні представників Університету і Підприємства.
6.2.Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами.
6.3.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками.
6.4.Термін дії цього договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.6.3. цього Договору та діє протягом трьох років.
6.5.Якщо жодна із сторін в письмовій формі не заявила про намір припинити дію цього Договору, то він вважається продовженим на наступний рік.
6.6.Кожна із сторін за власним бажанням може розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за 30 календарних днів до дати, з якої пропонується припинити Договір.
6.7.Зміни і доповнення до цього Договору, а також усі додаткові угоди, додатки до нього вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками.
6.8.Цей договір складений при повному розумінні Сторонами його умов і термінології українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із сторін.

7.Місцезнаходження та підписи Сторін

46001,м.Тернопіль,                                                                             ___________________
вул. Руська, 56                                                                                      ___________________
тел. 52-41-81                                                                                          ___________________
Ректор Тернопільського                                                                    ___________________
національного технічного                                                                ___________________
університету                                                                                          ___________________
імені Івана Пулюя                                                                               ___________________
_________Ясній П.В.                                                                      ___________________

              М.П.                                                                                                                 М.П.

Немає коментарів :(

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Архіви

Категорії