Олімпіади

НАТИСНИ, ЩОБ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ

Учасникам Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, зазначених у додатку 6 до цих Умов, які проводяться відповідно до Положення (додаток 8), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифікату ЗНО з одного предмету при розрахунку конкурсного балу в даному навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

 

Додаток 6 до Умов прийому
на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2017 році (пункт 5 розділу VІ)
 

ПЕРЕЛІК спеціальностей

щодо яких застосовуються пункти 3.2, 3.9, 6.5, 10.3 Умов прийому

 

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
01 Освіта 014 Середня освіта (за основними предметними спеціалізаціями: 014.04-014.10)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями: 015.01-015.04, 015.06-015.15, 015.17, 015.18, 015.20-015.22)
09 Біологія 091 Біологія
10 Природничі науки 101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю*
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика 111 Математика
112 Статистика
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз
13 Механічна

інженерія

131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135 Суднобудування
136 Металургія
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
173 Авіоніка
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
182 Технології легкої промисловості
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 251 Державна безпека
252 Безпека державного кордону
253 Військове управління (за видами збройних сил)
254 Забезпечення військ (сил)
255 Озброєння та військова техніка
26 Цивільна безпека 261 Пожежна безпека
263 Цивільна безпека
27 Транспорт 271 Річковий та морський транспорт
272 Авіаційний транспорт
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)

 

ПОЛОЖЕННЯ (проект)

про Всеукраїнську олімпіаду вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності природничо-математичного та інженерно-технічного спрямування

 1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу (далі – Олімпіада) для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності природничо-математичного та інженерно-технічного спрямування.
 2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах, реалізація здібностей талановитих учнів.
 3. Організаторами та координаторами таких Олімпіад є виші навчальні заклади, у яких така Олімпіада проводиться. На вищий навчальний заклад покладається організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних олімпіад.
 4. Для складання завдань олімпіад вищі навчальні заклади формують предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі у складі не більше п’яти осіб. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, забороняється.
 5. Для проведення олімпіад на належному рівні вищі навчальні заклади можуть створювати оргкомітети, які відповідають за організаційне та методичне проведення олімпіад.
 6. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіад створюється апеляційна комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.
 7. Учасники олімпіад, мають право ознайомитись з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.
 8. У разі виникнення питань учасники мають право після кожного туру олімпіади подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою вступника) до підбиття остаточних підсумків відповідного туру. Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що повідомляється учасникам перед початком змагань. У заяві учасник олімпіади повинен зазначити причину апеляції.
 9. Олімпіади проводяться в два тури – дистанційний та очний.
 10. До участі в олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або можуть отримати документ про повну загальну середню освіту в рік проведення Олімпіади.
 11. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади знайомляться із завданнями, розміщеними на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу та розв’язують їх.
 12. Другий тур проходить у вищих навчальних закладах. До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів на першому етапі. У другому турі олімпіад не менше 30% учасників мають бути вступники з числа мешканців сільської місцевості.
 13. Вищі навчальні заклади, які проводять олімпіади, повинні компенсувати вступникам, які є мешканцями сіл, витрати на проїзд, проживання та харчування під час проведення олімпіад.
 14. Додаткові бали до сертифікату ЗНО з одного з предметів за результатами участі в олімпіаді при розрахунку конкурсного балу у вищому навчальному закладі можуть бути нараховані не більше 50% учасників другого туру олімпіади.
 15. Всі інші питання, пов’язані з проведенням олімпіад та нарахуванням додаткових балів, встановлюється правилами прийому до вищого навчального закладу.